2024. esztendő Áldás havának 22. napja
Felhasználónév:
Jelszó:
Regisztráció
Hódmezei Őrzők
Hódmezei Őrzők

Hódmezei Őrzők Íjászegyesület

Felhasználási és adatkezelési szabályzat

 

Felhasználási és adatkezelési szabályzat

 

1. A Üzemeltető

A hodmezeiorzok.hu oldal üzemeltetője a Hódmezei Őrzők Íjászegyesület (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 37.), a továbbiakban: Üzemeltető. A személyes adatok tekintetében az Üzemeltető minősül adatkezelőnek.

 

2. A szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a hodmezeiorzok.hu címen elérhető oldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a hodmezeiorzok.hu oldalon található hivatkozás vezet.

 

3. Az oldal szolgáltatása

A hodmezeiorzok.hu oldal egy információs honlap. A honlapon a Hódmezei Őrzők Íjászegyesület edzéseiről, versenyeiről, bemutatóiról és hagyományőrző munkájáról informálódhat.

 

4. Regisztráció, adatlap, felhasználói profil

Az oldal szolgáltatásának igénybe vétele nem kötött regisztrációhoz, a regiszertáció csak a tagoknak ajánlott.

A regisztráció során a felhasználónak kötelező megadnia az Üzemeltető által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatait. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs adatlapon további adatok megadását kérje, az adatkérés céljának közlésével.

Az adatok a felhasználó azonosítására, a kapcsolattartásra, a szolgálnak.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. A további adatkezelések elsősorban a szolgáltatás nyújtásához, az Üzemeltető által szervezett nyereményjátékokhoz, egyéb, reklámozási célú kampányokhoz kapcsolódnak. Ezen adatkezelések esetében az adatszolgáltatás Önkéntes.

 

5. Személyes adatok kezelése

Az Üzemeltető a felhasználók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. A felhasználó jogosult a regisztrációja törlésére, melyet az Üzemeltető rendszere három munkanapon belül végrehajt.

Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltető között olyan jogviszony jön létre, amely szükségessé teszi az adatok kezelését, az Üzemeltető mindaddig kezelheti a személyes adatokat, ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges igényérvényesítés érdekében szükség lehet.

A regisztráció során a felhasználó:

hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre az Üzemeltető reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön;

hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető felhasználja reklámok küldésére (a felhasználó hozzájárulása alapján az Üzemeltető jogosult a megadott adatok alapján a felhasználónak küldött reklámokat kiválasztani (targetálás), és azokat felhasználó által megadott postacímre, telefonszámra, e-mail címre elküldeni);

hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető felhasználja az oldal használata során megjelenő hirdetési csíkok személyre szabására (targetált banner);

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a felsorolt reklámozási célú adatkezelésekhez történő hozzájárulás nélkül regisztráljon, továbbá a megadott hozzájárulását visszavonhatja.

Egyéb célokra az adatokat az Üzemeltető csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. 

 

6. A Szabályzat módosítása

A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt az Üzemeltető bármikor módosíthatja. A módosításról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

 

7. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles:

Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

Tartózkodni kéretlen reklámlevelek (spam) küldésétől;

Tartózkodni olyan jellegű levelek küldésétől, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas arra, hogy az Üzemeltetőnek kárt okozzon, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassa.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

A felhasználó köteles gondoskodni a kupon biztonságáról. Amennyiben a felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és harmadik személy a megismert kupont levásárolja, a felhasználó az Üzemeltetővel vagy az értékesítővel szemben igényt nem érvényesíthet.

 

8. A Üzemeltető felelőssége, szavatosság kizárása

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

Az Üzemeltető a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

9. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az Üzemeltető felvilágosítást ad.